top of page

​장면7. 백색전차

장막 또는 무대 변경. '나'는 처음 마주한 막다른 길에서 왼쪽을 선택해 좁은 골목으로 들어선다. 문을 연 채 기계가 돌아가는 곳도 있고, 셔터가 내려온 곳도 있다. '

탱크

미사일          잠수함

                                     로켓

탱크

미사일                      인공위성

잠수함

​      인공위성

                                       탱크

​로켓                     로켓

로켓

​      인공위성

                          탱크             탱크

로켓

탱크

미사일          잠수함

                                     로켓

탱크

미사일                      인공위성

잠수함

​      인공위성

                                       탱크

​로켓                     로켓

로켓

​      인공위성

                          탱크             탱크

로켓

 탱크

             미사일                      인공위성

잠수함

​      인공위성

                                       탱크

​로켓                     로켓

로켓

​      인공위성

                          탱크             탱크

로켓

bottom of page